Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВторник, 20.04.2021, 03:29

Бериславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Меню сайту
Міні-чат

Нормативні документи

Додаток

до листа Міністерства

освіти і науки України

від 09.08.2017 р. № 1/9-436

Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2017/2018 навчальному році

У 2017/2018 навчальному році учні 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розпочнуть навчання за новою програмою «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В., Якір М.С.). Звертаємо увагу на те, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 січня 2017 року № 52 «Про оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальної програми були внесені зміни. Навчальні програми із всіх предметів було модернізовано на компетентнісній основі. Розставлено наголоси на формуванні практичних навичок для подальшого їх застосування у реальному житті замість опрацювання великого об’єму теоретичного матеріалу без можливості його застосування на практиці. Ознайомитись із оновленою програмою (затверджено навчальну програму наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804) можна на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

Відповідно до Типових навчальних планів для ІІ ступеня загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664, на вивчення математики у 9 класі відводиться 4 години на тиждень (2 години алгебри і 2 години геометрії).

Основним посилом громадського обговорення навчальної програми з математики для учнів 5-9 класів була надмірна завантаженість курсу, тому було прийнято рішення максимально розвантажити наявний матеріал в межах чинного Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Вилучено деякий матеріал, який не використовується ні для логічного розгортання курсу, ні під час розв’язування задач і не має прикладного значення, звужено межі застосування окремих математичних фактів, зменшено обсяг громіздких обчислень і перетворень.

Розвантаження відбулося також за рахунок уточнення, коригування очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів з метою спрощення деяких з них, уникнення надмірної їх деталізації.

До програми додано таблицю з переліком ключових компетентностей, та завданнями покладеними на математику для їх розвитку.

Також значна увага приділяється вивченню наскрізних ліній. Усього виділено 4 наскрізні змістові лінії (однакові для всіх навчальних предметів):

· Екологічна безпека та сталий розвиток

· Громадянська відповідальність

· Здоров'я і безпека

· Підприємливість та фінансова грамотність

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Основним засобом імплементації наскрізних ліній у математику є вибір задач. Також це можливо за рахунок виконання навчальних проектів, під час виконання яких учні повинні працювати групами, розділяти ролі, вчитись взаємодіяти в колективі, шукати та аналізувати інформацію, презентувати власні наробки на загал. Наводимо приклади тем проектів, що можна запропонувати для учнів:

- 5 клас: «Природні ресурси рідного краю, України, світу»; «Геометричні об'єкти в архітектурі», «Художня математика».

- 6 клас: «Паралельні та перпендикулярні прямі в нашому житті»; «Організація правильного харчування».

- 7 клас, алгебра: «Фунціональні та нефункціональні залежності в реальному житті» (наприклад «Залежність тривалості життя від паління», «Залежність гальмівного шляху машини від її швидкості»).

- 8 клас, алгебра: «Використання графіків функцій при моделюванні одягу», «Графіки в мистецтві».

- 9 клас, алгебра: «Розрахунок кількості бактерій протягом певного часу», «Дослідження рівня захворюваності під час епідемії грипу».

- 7 клас, геометрія: «Трикутник в українському орнаменті», «Трикутні форми в архітектурі та побуті», «Трикутник в геодезії».

- 8 клас, геометрія: «Школа Піфагора», «Цікаві узагальнення теореми Піфагора», «Подібні трикутники в архітектурі та побуті».

- 9 клас, геометрія: «Многокутники в архітектурі та будівництві», «Геометричні об’єкти в архітектурі», «Геометрія паркетів, орнаментів, орігамі», «Розрахунок вартості матеріалів для ремонту кімнати».

Проаналізовано міжпредметні зв'язки, по можливості переставлено математичний матеріал для кращого його використання в інших предметах. Зокрема, у межах теми «Раціональні вирази» (8 клас) переставлено стандартний вигляд числа, що використовується в хімії.

Відбулося посилення практичної спрямованості курсу математики. По можливості більшість задач, що пропонуються учням для розв'язання, повинні мати практичний зміст. Для зручності вчителів у кінці кожного класу сформульовано певний перелік практичних задач, що можуть виконуватись на уроках. Їх розв’язання сприятиме реалізації наскрізних ліній ключових компетентностей.

Зазнала змін також структура програми. На перше місце поставлено очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, а не зміст навчального матеріалу, необхідний для їх досягнення, щоб підкреслити, що не самі знання є основною метою навчання. Очікувані результати навчання упорядковані за знаннєвим, діяльнісним і ціннісним компонентами.

Зміни стосуються кількості годин на кожну тему. Із усіх класів було вилучено теми для повторення. Також орієнтовану кількість годин замінено на мінімальну. За рахунок цього виділено суттєву кількість годин резерву, що пропонується використати на розгляд вчителів: повторення матеріалу на початку та/або в кінці року, збільшення кількості годин на кожну із вказаних у програмі тем. Як і раніше вчитель вільний змінювати порядок вивчення тем, якщо це не порушує логіку викладення матеріалу.

Суттєві зміни у змісті навчання

Алгебра

9 клас

 1. Змінено порядок вивчення теми «Послідовності, прогресії» (тепер вона вивчатиметься раніше).
 2. Введено тему «Основи комбінаторики, ймовірності, статистики», але очікувані результати її вивчення максимально спрощені.

Геометрія

7 клас

 1. Повернуто основні задачі на побудову, але на рівні ознайомлення саме з основними побудовами (без вироблення уміння розв’язувати задачі на побудову за допомогою основних задач).

9 клас

 1. З теми «Геометричні перетворення» вилучено навчальний матеріал, що стосується перетворення подібності та площ подібних фігур.

Дев’яті класи з поглибленим вивченням математики розпочинають навчання за новою навчальною програмою. «Навчальну програму поглибленого вивчення математики у 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Городній М.Ф., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В., Швець В.О., Якір М.С.) розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Навчальна програма передбачає 8 годин на тиждень (5 годин алгебри і 3 години геометрії).

Нагадуємо, що в навчально-виховному процесі можна використовувати лише ту навчальну літературу, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України і зазначена в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: «Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в школах України».

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 1/9- 529 від 27.12.2000 м. Київ

 

Орієнтовані вимоги до виконання

письмових робіт і перевірки зошитів

з природно-математичних

дисциплін у 5-11 класах

Зміни у підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти спонукають переглянути вимоги до виконання письмових робіт та перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін.

1. Види письмових робіт.

Основними видати класних і домашніх письмових робіт з природничо-математичних дисциплін є:

- розв’язування задач і вправ з математики, фізики, хімії, біології, географії;

- оформлення результатів виконання лабораторних, практичних робіт (відповідно до навчальних програм);

- складання таблиць, схем, написання рефератів тощо;

- записи результатів спостережень за природними явищами, що здійснюються у процесі вивчення природознавства, біології, географії, фізики;

- самостійні та контрольні роботи.

2. Кількість тематичних контрольних робіт.

2.1 Враховуючи можливості вчителя впродовж вивчення теми, виявляти рівень засвоєння програмового матеріалу засобами навчальних письмових робіт і усних відповідей учнів, доцільно проводити таку кількість з математики:

                                                    Предмети Кількість тематичних письмових (контрольних) робіт на рік

Предмети

 

Кількість тематичних письмових (контрольних) робіт на рік

 

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

Математика

13

13

 

 

 

 

 

Алгебра

 

 

9

8

8

7

6

Геометрія

 

 

5

7

5

6

8

2.2 Тематичне оцінювання з фізики, хімії, біології, географії проводиться у різних формах по завершенню вивчення навчальної теми або її частин, згідно з переліком тем для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому одна письмова тематична контрольна робота на семестр є обов’язковою.

2.3 Для запобігання перевантаження учнів час проведення тематичних (контрольних) робіт визначається загально шкільним графіком, складеним заступником директора навчального закладу за погодженням із вчителями.

Впродовж одного робочого дня учні можуть виконувати письмову тематичну (контрольну) роботу тільки з однієї дисципліни, а протягом тижня – не більше ніж з трьох. Під час планування тематичних робіт у кожному класі необхідно передбачати їх рівномірний розподіл протягом усього семестру, не допускаючи накопичення письмових (контрольних) робіт на при кінці семестру, навчального року.

3. Кількість і призначення учнівських зошитів.

Для виконання усіх видів письмових робіт потрібно мати таку кількість зошитів:

з математики:

- 5-6 класи – два зошити;

- 7-9 класи – два зошити з алгебри і один з геометрії;

 - 10-11 класи – один зошит з алгебри та початків аналізу і один – для інших видів письмових робіт.

 з природознавства, біології та географії:

 - по одному робочому зошиту для виконання лабораторних, практичних

 робіт та інших видів робіт;

 з фізики та хімії:

 - по два зошити: один для класних і домашніх робіт, другий – для

 лабораторних і практичних робіт, практикуму (останній зберігається у

 кабінеті протягом року);

 для контрольного тематичного оцінювання з усіх дисциплін передбачаються

 окремі зошити чи аркуші, які зберігаються протягом навчального року в

 загальосвітньому навчальному закладі.

 4. Порядок перевірки письмових робіт.

 4.1 Зошити, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряються:

 - у 5-6-х класах – з математики – один раз на тиждень;

 - у 7-9-х класах – з алгебри та геометрії – один раз на два тижні;

 - у 10-11-х класах – з математики – двічі на місяць.

 4.2 Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється в класний журнал наприкінці вивчення кожної теми.

 4.3 Оцінка за ведення зошитів з фізики, хімії, біології та географії не виставляється.

 Заступник Міністра В.О. Огнев’юк

 

Положення

про вимоги щодо ведення та перевірки

зошитів з математики в загальноосвітніх навчальних закладах

 

I. Загальні положення

 1. Дане Положення розроблено на підставі листа МОН України №1/9-529 від 27.12.2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах», наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».
 2. Положення визначає основні організаційні засади, порядок ведення та перевірки зошитів з математики.
 3. Ведення зошитів з математики учнями навчальних закладів з 5-го по 11-й клас є обов'язковим.
 4. У зошитах виконуються письмові класні, домашні та контрольні роботи .

II. Види письмових робіт учнів

 1. Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів є :

• вправи та задачі з математики;

• складання аналітичних та узагальнюючих таблиць, схем;

• самостійні та контрольні роботи.

 1. Форми поточних та підсумкових письмових робіт:

• контрольні роботи з різнорівневими завданнями;

• контрольні роботи в тестовій формі;

• комбіновані контрольні роботи;

• самостійні роботи.

Поточні контрольні роботи мають на меті перевірку засвоєння вивченого програмового матеріалу. Зміст та кількість робіт визначається вчителем з урахуванням складності матеріалу, кількості годин на його вивчення, а також здібностей учнів класу.

Для проведення поточних контрольних робіт учитель може використовувати цілий урок або його частину.

Підсумкові контрольні роботи проводяться після вивчення найбільш значущих тем у відповідності до календарно-тематичного планування вчителя та згідно з Програмою.

Підсумкові контрольні роботи проводяться в кінці семестру, року.

Кількість, характер самостійних робіт та час, відведений на їх проведення, визначається вчителем.

ІІІ. Кількість і призначення учнівських зошитів

3.1. Для виконання класних і домашних робіт учні повинні мати таку кількість зошитів:

• з математики 5 — 6 класи - два зошити;

• з алгебри 7-9 класи - два зошити;

• з алгебри та початків аналізу 10-11 класи - один зошит;

• з геометрії 7-11 класи - один зошит.

3.2. Для контрольних робіт з математики передбачаються окремі зошити, які зберігаються в навчальному закладі протягом навчального року. В них виконуються контрольні та корекційні роботи:

в 5-6 класах - 1 зошит для контрольных робіт з математики;

в 7-11 класах - 2 зошити, з них один для контрольних робіт з алгебри (алгебри та початків аналізу) і один для контрольних робіт з геометрії.

 1. В разі використання зошитів з друкованою основою для перевірки навчальних досягнень учнів, вчитель повинен зберігати використані варіанти протягом навчального року.
 2. Самостійні роботи з математики учні можуть виконувати в робочих зошитах, в зошитах з друкованою основою, або на окремих аркушах.

IV. Порядок ведення зошитів з математики

Усі записи в зошитах учні виконують з дотриманням таких вимог:

 1. Писати охайно, розбірливим почерком, синім чорнилом.
 2. Оформлення титульної сторінки зошита :

 

Зошит

для робіт з математики (алгебри, алгебри та початків аналізу, геометрії)

учня (учениці)____ А класу

Бериславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Прізвище та ім'я (в родовому відмінку)

 

 1. Зберігати поля з зовнішньої сторони.
 2. Вказувати дату виконання роботи : число цифрами, а місяць прописом.
 3. Вказувати, де виконується робота (класна чи домашня). Позначати номер вправи, задачі.
 4. Між останнім рядком даної письмової роботи та наступною роботою пропускати 4 клітини .
 5. Креслення виконуються олівцем (у випадку необхідності - із застосуванням лінійки та циркуля), а умовні позначення до них підписуються ручкою.
 6. Невірні написи: літера, число чи знак закреслювати похилою лінією, частину слова, слово, вираз - тонкою горизонтальною лінією; угорі над виправленням надписується необхідна літера, слово, вираз; не виділяти невірні записи дужками. При виправленні не використовувати коректор.

 

V. Порядок перевірки письмових робіт учителями

 • 5.1. Зошити учнів, в яких виконуються класні та домашні роботи,

• з математики в 5 та 6 класах - один раз на тиждень у кожного учня (кількість перевірених робіт - не менше однієї на вибір вчителя);

• в 7-9 класах - один раз на два тижні у кожного учня (кількість перевірених робіт - не менше двох на вибір вчителя);

• в 10-11 класах - один раз на місяць у кожного учня (кількість перевірених робіт - не менше двох на вибір вчителя).

Вчителі не повинні обмежуватись лише власною перевіркою виконання учнівських робіт, а мають практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, формуючи тим самим в учнів потребу здійснювати самоконтроль.

Вчитель також може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, вправу, побудову графіка тощо).

Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не менше, ніж один раз на місяць. До уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів, охайність ведення зошитів.

 1. Всі види контрольних робіт з математики перевіряються у всіх учнів.
 2. Перевірка контрольних робіт учителем здійснюється в термін до наступного уроку.

 

 1. У роботах, що перевіряються, вчитель позначає і виправляє допущені помилки, керуючись наступним:

• при перевірці зошитів і контрольних робіт з математики тільки підкреслює і виправляє допущену помилку.

• підкреслення і виправлення помилок здійснюється вчителем лише червоними чорнилами;

• при виставленні балу за роботу вчитель керується критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

 1. Результати контрольних, самостійних робіт обов'язково заносяться до класного журналу.

За класні і домашні письмові роботи в журнал виставляються бали на вибір учителя.

 1. Після перевірки письмових робіт (контрольних робіт з різнорівневими завданнями, контрольних робіт у тестовій формі, комбінованих контрольних робіт) в контрольних зошитах проводиться корекційна робота.

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики за новим Державним стандартом

Додаток 2

до наказу МОН України

від 21.08.2013 №1222

Вступ

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04. 2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05. 2011 року № 566/19304.

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи набувають чинності поетапно:

у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/14 навчального року;

у 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/15 навчального року;

у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/16 навчального року;

у 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2016/17 навчального року;

у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2017/18 навчального року.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12­бальною шкалою.

Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за предметами.

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

І ­ початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу учень:

 • наз
ОСВІТА
ЗНО 2018
...
Вхід на сайт
Пошук
Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Друзі сайту
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook

 • Copyright MyCorp © 2021
  uCoz