Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВторник, 20.04.2021, 02:23

Бериславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Меню сайту
Міні-чат

2-4 клас

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Бериславської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів №1

від 27.08.2018р. № 1

 

Директор школи________Н.А.Федоренко

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

для 2-4 класу

на 2018-2019 навчальний рік (оновлена)

Освітня програма це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих Бериславською загальноосвітньою школою І – ІІІ ступенів №1 для досягнення обов’язкових результатів під час освітнього процесу. Основою для розроблення освітньої програми є Закон України «Про освіту», Державний стандарт початкової загальної середньої освіти.

З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2018/2019 навчальному році освітню програму для 2-4 класів закладу розроблено на основі Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типової освітньої програми (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407).

 1. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у робочому навчальному плані, складеному за типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407 (таблиця 1)

Робочий навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у робочому навчальному плані реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання), "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво".

Освітній процес у 2-4 класах організовано на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Для посилення індивідуальної роботи з учнями, для досягнення вимог до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти у освітній галузі «Мови і літератури», з метою формування ключових компетентностей при викладанні української мови, при вивченні іноземних мов ( англійської), для реалізації завдань у освітній галузі «Технології» при викладанні інформатики запроваджується поділ учнів 3-А, 4-А, 4-Б класів на групи (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/9-322)

 

Класи

Предмет

Кількість учнів у класі

Кількість учнів у підгрупах

 

І гр.

ІІ гр.

3-А

Інформатика

24

12

12

4-А

Інформатика

27

14

13

4-Б

Українська мова, англійська мова, інформатика

28

14

14

У початковій школі створено умови для функціонування інклюзивних класів (2-А, 2-Б), в яких буде навчатися 4 учні з особливими освітніми потребами: 2-А - 2 учні, 2-Б – 2учні. Введено ставки асистента вчителя інклюзивних класів. Вчителі, які будуть викладати у класах, практичний психолог, соціальний педагог, асистенти вчителів інклюзивних класів пройшли навчання за програмою «Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу», триває розробка індивідуальних програм розвитку дітей.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Розподіл годин варіативної складової у 2-4 класах здійснено з метою поглиблення знань учнів та їх гармонійного розвитку. Так у 2-А та 4-Б класах курс «Українознавство» сприятиме формуванню соціальної життєвої компетентності учнів на основі знань про Україну та світове українство; широке ознайомлення з матеріальними та духовними цінностями українського народу; вивченню особливостей українського довкілля, етносу, мови, культури, націє- та державотворення, української ментальності, історичного розвитку та історичної долі українського народу; формуванню духовно багатої особистості цілісним уявленням про світ, глибокими патріотичними почуттями та розвиненою національною самосвідомістю майбутнього громадянина України ( по 1 годині). У2-Б, 4-А, 4-Б класах – зміст курсу за вибором «Дорога в дивосвіт» передбачає органічне поєднання реалізації навчальних, розвивальних і виховних завдань шляхом залучення учнів до роботи на екологічній стежці (по 1 годині). Щоб ознайомити учнів із законами та формами правильного мислення у 3-Б, 4-А класах продовжується викладання курсу за вибором «Логіка» (по 1 годині). Формуванню толерантності, толерантних відносин та поведінки сприяє впровадження у 3-А класі курсу за вибором «Культура добросусідства»( 1год..)

 1. Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати учитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

3. Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

- Мови і літератури

- Суспільствознавство

- Мистецтво

- Математика

- Природознавство

- Технології

- Здоров’я і фізична культура

4. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Перелік навчальних програм, за якими здійснюється викладання предметів(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

№ п/п

Назва навчальної програми

 1.  

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи . Програму підготували: М.С. Вашуленко, О.Ю.Прищепа та ін..

 1.  

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи. Програму підготували: О.С.Савченко,В.О.Науменко та ін..

 1.  

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Програму підготували:О.В.Онопрієнко, Н.П.Листопад та ін..

 1.  

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Програму підготували: Л.О.Хлєбникова, О.В.Лобова та ін..

 1.  

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Програму підготували: О.В.Чорний, Р.Т.Шмагало та ін..

 1.  

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Програму підготували: Т.Є.Бойченко, О.В.Гнатюк та ін..

 1.  

Сходинки до інформатики. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи. Програму підготували: Н.В.Морзе, Г.В.Ломаковська та ін..

 1.  

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Програму підготували: Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак та ін..

 1.  

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Програму підготували: В.К.Сидоренко, О.В.Мельник та ін..

 1.  

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи. Програму підготували: Т.Ю. Круцевич, В.М.Єрмолова та ін..

 1.  

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи. Програму підготували: Н.М.Бібік, Р.А.Арцишевський та ін..

 1.  

Іноземна мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до наказу МОН №804 від 07.06.2017р.

 

5. Форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

6. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

    • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
    • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
    • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
    • якість проведення навчальних занять;
    • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

    • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
    • контроль за виконанням робочих навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
    • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища школи
    • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.


 

ОСВІТА
ЗНО 2018
...
Вхід на сайт
Пошук
Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Друзі сайту
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook

 • Copyright MyCorp © 2021
  uCoz